No 7
27/11/2015, Zwolle

De Dialoog

De zevende editie van de R.T. vindt plaats bij ArtEZ in het academiegebouw aan de Rhijnvis Feithlaan in Zwolle. In de onderstaande tekst geeft Nelleke Hendriks, die samen met Christine van der Heide en Magda Saarloos R.T. No 7 inhoudelijk heeft voorbereid, een korte toelichting op inhoud en doel van de meeting.

Het thema De Dialoog is gekozen als logisch gevolg op onze laatste meeting in Utrecht. Over de voorbereidingen van alle R.T. gesprekken en de laatste op de HKU wil ik graag nog iets kwijt voordat ik de insteek maak richting R.T. No 7.

Elke voorbereiding door onze collega’s op een ronde tafel bijeenkomst is anders en intensief. Ik volg deze voorbereidingen uiteraard met grote aandacht en belangstelling. Elke keer neem ik een professionele en persoonlijke betrokkenheid waar bij mijn gesprekspartners. Het scherpstellen van de focus vraagt ook het overboord zetten van allerlei ideeën en plannen die onmiddellijk de kop opsteken wanneer je het einddoel van de aanstaande editie van de R.T. in beeld brengt. Maar zijn niet altijd inzetbaar of direct toepasbaar. Dat zijn de bouwstenen van de oriëntatie. Daaruit blijkt enthousiasme en ambitie waarvan ik hoop dat deze ideeën en plannen op de een of andere manier als ruw materiaal een rol blijven spelen tijdens een ronde tafel gesprek en daarmee het informele karakter blijven bepalen.

De verkenningen en de stappen voorwaarts tijdens elk voorbereidend overleg spelen zich af binnen het tijdelijke kader van het thema.
Zeker niet altijd met elkaar eens zien we wel een gemeenschappelijk praktijk voor ons – aspirant studenten die via onze kunstacademies hun toekomst richting geven -. Geen sinecure. De voorbereiding van de HKU was daarop gefocust. Duidelijk werd dat de betrokkenheid van directies bij het onderwerp van essentieel belang is en dat werd, na de aandacht voor onze studenten in Den Haag, de leidraad van de meeting in Utrecht :

Uit het HKU verslag >

  • Welk mandaat krijgen de vooropleidingen van de opleidingen ? en wordt dit mandaat gedragen vanuit directies en hoofden van opleidingen ?
  • Is er een speciaal mandaat voor docentenopleidingen nodig met het oog op talentontwikkeling in de samenleving ? zijn de afgestudeerde kersverse docenten voldoende geëquipeerd om talent te ontdekken voor het brede spectrum van het huidige kunstonderwijs ?Door de meeting op de HKU werd het helder en de noodzaak duidelijk om hier op in te gaan zetten. Het thema bood hiervoor de ruimte. In het verslag lezen we de weergave van de bijeenkomst op de HKU.

Het wordt meer en meer duidelijk dat De Ronde Tafel niet alleen het collegiale gesprek is tussen de academies over de voortrajecten tijdens onze bijeenkomsten maar dat het uiteindelijk erom gaat dat er een meer formele dialoog ontstaat tussen directies, docenten en hoofden van opleidingen. Tegelijkertijd zijn er verschillende plekken waar door externe partijen gewerkt wordt aan verbetering van inzicht en doelen rondom talentontwikkeling maar die nog geen synergie met elkaar vormen. Naast de Ronde Tafel zijn er bijvoorbeeld het Taskforce Talentontwikkeling vanuit het Sectoraal HBO-kunstonderwijs en de landelijke werkgroepen voor de opleidings- en beroepsprofielen van de bachelor en masteropleidingen art, design en beeldend docent vanuit het OBK.

Onze dialoog verliest wellicht iets van het informele, als we ons sterker in dit grotere veld gaan profileren, maar zal in die vorm wel de basis kunnen vormen van een duurzame samenwerking gedreven vanuit enthousiasme en ambitie.
Het voortraject en de instroom komen in dat formaliseringsproces steeds meer naar voren als een wezenlijk apparaat dat richting geeft aan de voorselectie van aspirant studenten en het herkennen van talent met als basis een visie op het proces van de lange leerlijn.

Wouter Hooijmans.

 

De Dialoog

Als uitvloeisel van RT6 in Utrecht over het mandaat dat de vooropleidingen nodig hebben om hun talentontwikkelingswerk goed te kunnen doen kunnen we ons afvragen wat de volgende stap voor ons moet zijn. Hoe voeren we de dialoog over onze opdracht met elkaar, met het werkveld, in de academies en met het landelijke overleg kunstacademies OBK ?

Tijdens de Dialoog zoeken we naar een borging en concretisering van deze dialoog. Daartoe leggen we jullie de vraag voor of de tijd rijp is voor een gezamenlijke intentieverklaring waarin werkafspraken tussen de RT partners en het OBK. Zo’n intentieverklaring kan een vruchtbaar instrument worden voor een doorgaande dialoog over de kwaliteit van ons werk en onze doelen op de korte en langere termijn :

– interne intenties

#  beter borgen van de positie van de hoofden/coördinatoren van de voortrajecten in de eigen organisatie.

#  inzetten op het structureel opnemen van de lange leerlijn en de voortrajecten in het instellingsplan van de organisatie

– externe intenties

#  organiseren van samenwerking om het voorsorteren van jong beeldend talent systematischer te kunnen ondersteunen. Met als doel: elk jong mens met belangstelling voor een toekomst in kunst of design kan onderzoeken welke vooropleiding en bacheloropleiding bij hem of haar past.

#  om dit te doen zijn verschillende soorten samenwerking belangrijk :

met het voortgezet onderwijs
tussen de academies
met de docentenopleiding BKV,

#  het stroomlijnen van gelijktijdige processen ter versterking van de lange leerlijn (discussies en initiatieven) op verschillende strategische en inhoudelijke niveaus, bijvoorbeeld RT, OBK, Sac-Kuo/Taskforce Talentontwikkeling en opleidingsprofiel-werkgroepen.

#  voorlichting over kunststudies beter laten aansluiten op de nieuwe beroepsprofielen van de bachelor-opleidingen.

De R.T. in Zwolle vormt ons in ziens het middelste element van een drieluik, na Utrecht Het Mandaat, bouwen wij met De Dialoog voort op de ingeslagen weg die daar vorm kreeg om zodoende straks de estafettestok door te geven aan Rotterdam waar in mei 2016 de R.T. No 8 zal gaan plaatsvinden :
De Ambassadeurs.

 

Hartelijke welkom allemaal bij ArtEZ, op 27 november !

Nelleke Hendriks, hoofd VOOROPLEIDINGEN ArtEZ – Art & Design – Arnhem | Enschede | Zwolle –

 

R.T. No 7
27 november 2015, Zwolle.

 Programma :

Gastvrouw en dagvoorzitter : Nelleke Hendriks

Notulen : Janiek Velthuis

10.30 Ontvangst
11.00 Welkom door Charlotte Bik directeur Academie art & design Arnhem en
afdeling Vooropleidingen art & design
11:30 Wouter Hooijmans voorzitter Ronde Tafel.
Waar staan we in de lange lijn van RT-bijeenkomsten en hoe kunnen we de dialoog met het veld, de politiek en het OBK in de toekomst versterken en borgen.
11.50 Voortrajecten ArtEZ Art & Design, drie best practices t.b.v. het thema De Dialoog :

  • –  Nelleke Hendriks vertelt kort hoe de voortrajecten bij ArtEZ in elkaar steken en welke doelen op de lange termijn we voor ogen hebben.
  • –  Christine van der Heide, coördinator vooropleiding Enschede, spreekt over haar innovaties in de AKI Zaterdag Academie
  • –  Magda Saarloos (coördinator Arnhem) vertelt over haar samenwerking met Kunstbedrijf Arnhem om jonge beeldende talenten vanaf de brugklas te begeleiden naar de aansluiting met de Oriëntatiecursus en Vooropleiding.
  • –  Nelleke Hendriks (coördinator Zwolle) spreekt over de nieuwe cursus Oog voor beeldend Talent, voor beeldende docenten in de bovenbouw van Havo, Vwo en Mbo om ze te helpen hun talentvolle leerlingen beter naar het kunstonderwijs toe te leiden.

12.50 Lunch en aansluitend rondleiding door de academie door Wilhelm Weitkamp, directeur Academie art & design Zwolle.

13:45 Dialoog in kleinere groepen, gesprekken over

  • –  de intentieverklaring, ins and outs
  • –  de innovatieve potentie van ieders voortrajecten
  • –  de kansen voor samenwerking (met middelbare scholen, tussenacademies, met docentenopleidingen BKV, e.d.)

15.15 Terugkoppeling en conclusies
15.45 Vooruitblik naar RT 8 in Rotterdam
16.00 Informele afsluiting met drank en snack.

Voorbereiding :
Nelleke Hendriks, Magda Saarloos, Christine van der Heijden.

Coördinatie :
Wouter Hooijmans

Graag vernemen we van tevoren wanneer je onverhoopt verhinderd bent ! stuur dan een bericht aan : wouter@hooijmans.org

Info Ronde Tafel 7 in Zwolle.

datum :
vrijdag 27 november 2015
tijd :
vanaf 10.00 uur welkom op de academie,
aanvang bijeenkomst 10.30 uur, napraten vanaf 16.00 uur. locatie :
ArtEZ | Zwolle
adres :
Rhijnvis Feithlaan 50
Zwolle
www.artez.nl
telefoon 038 4270500
route :
OV
NS Station Zwolle
9.38 uur – Buslijn nr 1
9.45 uur – halte Trompstraat
4 minuten lopen naar Rhijnvis Fheitlaan 50
AUTO
Parkeren Turfmarkt, is gelegen naast de Rhijnvis Fheitlaan.
Dagkaart 4 euro  =  3 minuten lopen vanaf parkeerterrein naar de academie.